Γενικές Πληροφορίες

Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης της Ελλάδας αποτελεί μια πλατφόρμα μέσα από την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα προερχόμενα από Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και σε δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο. Η πλατφόρμα προσφέρει δεδομένα πραγματικού χρόνου, στατικά ή ιστορικά δεδομένα σε διάφορους τύπους και υπό διάφορες άδειες χρήσης. Τα εν λόγω δεδομένα δημοσιεύονται από διαπιστευμένους φορείς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλους σκοπούς (όπως για την ανάπτυξη εμπορικών υπηρεσιών) ανάλογα με την άδεια χρήσης τους.

Ο κύριος στόχος του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης είναι να συλλέγει και να παρέχει δεδομένα σχετικά με τις μεταφορές και να διευκολύνει τη χρήση τους από τους παρόχους υπηρεσιών, τις τοπικές αρχές και τις κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Απώτερος σκοπός είναι η παροχή εναρμονισμένων υπηρεσιών πληροφόρησης στους ταξιδιώτες κατά μήκος του εθνικού και διεθνούς δικτύου μεταφορών.

Η ανάπτυξή του αποτέλεσε μέρος του έργου Crocodile 2, ενός συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου (CEF 2014-2020). Η εν λόγω πλατφόρμα εκπληρώνει απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή αναφέρεται στους κανονισμούς 885/2013, 886/2013 και 962/2015, οι οποίοι συμπληρώνουν την οδηγία 2010/40/ΕΕ για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

H Υπηρεσία Οδικών Τελών – Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών (YOT-ΗΔΟΥ) έχει οριστεί, με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ4δ/46629/09-09-2020 (ΑΔΑ ΨΩΔΔ465ΧΘΞ-ΨΡ3), ως φορέας επιχειρησιακής λειτουργίας και διαχειριστής του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης (National Access Point – NAP) και ως εθνικός φορέας αξιολόγησης, στο πλαίσιο του ΠΔ. 50/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’/100).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό Λειτουργίας του ΕΣΠ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να γίνετε διαπιστευμένος φορέας, μπορείτε να επικοινωνήστε με το διαχειριστή του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα δημοσιευμένο σύνολο δεδομένων, μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική Ενότητα των Οδηγιών Χρήσης.